rhy.fi
Hirvijahti

Hirvijahti 2019:

Hirvipäällikkö 2019: 
Seppo Kulmala p.044 2705520

Metsästys alkaa lauantaina 12.10.2019


HIRVIMAKSUT 2019 (tieto viimeistään jahdin aloituspäivänä)
80 €/koko osuus
40 € puoliosuus

Maksa  seuran tilille lokakuun aikana
 Seuran tili         IBAN FI92 5111 0640 0017 51 - laita tietoihin nimesi ja hirvimaksu 2019 - varsinkin jos maksu tulee jonkun toisen tililtä


HIRVIOHJE (aukeaa omaan ikkunaan)

Karjalan Korvenkävijät ry - Hirvenmetsästyssääntö  2019-2020

 1.            Yleistä

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja sekä metsästysseuran sääntöjä ja naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia. Kaadettavaksi anottujen lupien määrän esittää hirvipäällikkö keväällä pidettävässä lupapalaverissa yhteisluvanhakijan ja naapuriseurojen kanssa.

Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta, eli seuran jäsenillä on yhtäläiset oikeudet sekä velvollisuudet. Koejäsenten hirvenmetsästysoikeudesta päättää seuran sääntöjen mukaisesti johtokunta. Seuran hirvenmetsästyssääntöön voidaan tehdä tarvittavia muutoksia talvi- tai kesäkokouksissa ja ne saatetaan hirvenmetsästäjien tietoon ennen metsästyksen alkua.

2.            Metsästysmaat

Hirvitornien pystytykseen on oltava maanomistajan lupa, vaikka maat onkin vuokrattu seuralle hirvenmetsästykseen. Jäsenten on muistettava, että maat on vuokrattu metsästysseuralle ja kaikille sen jäsenille.

3.            Kaatoluvat

Hirvien kaatoluvat, yhteisluvan alueella, pyritään käyttämään täysimääräisesti, kuitenkin alueen hirvitiheyden huomioon ottaen.

4.            Osallistumisoikeus

Hirvenmetsästykseen oikeutettuja ovat kaikki aikaisemmin osallistuneet, sekä koejäsenet johtokunnan päätöksellä vuosittain.

Metsästäjä ilmoittautuu kauden alussa jahtiin joko kokonaisella tai puolikkaalla lihaosuudella tai ilman lihaosuutta. Kokonaisella lihaosuudella pitää osallistua jahtiin vähintään 3/4 ja puolikkaalla1/2 jahtipäivistä. Hirvipäällikkö seuraa osallistumisvelvoitteen täyttymistä, ja puuttuu tarvittaessa.

Vuosivierailijan osallistumisesta jahtiin päättää johtokunta, hirviseurueen suosituksesta.

Vuosivierailijalla on oikeus aseelliseen hirvijahtiin, ilman oikeutta saaliiseen. Sarvet ampuja saa pitää. Vuosivierailijan on suoritettava myös seuran määräämät ammunnat, joista mainitaan myöhemmin.

Hirvijahdin osallistumismaksuun sisältyy vuosittain saman suuruinen kannanhoitomaksu kuin peuramaksuun. Osallistumismaksu ilmoitetaan viimeistään jahdin aloituspäivänä.  Osallistumismaksu maksetaan 31.10. mennessä tilille IBAN FI92 5111 0640 0017 51.

5.            Metsästyksen johto ja muu tehtäväjako

Hirvipäällikkö valitaan talvikokouksessa.

Metsästyksen johtaja valitsee tarvittavat varapäälliköt. Nimet julkaistaan metsästyksen aloituspäivänä. Yksi valituista varapäälliköstä johtaa koiramiehiä.

6.            Metsästyksen aloittaminen ja metsästyskäytännöt

Metsästys alkaa tänä vuonna 12.10. Peltohirviä voidaan ampua aikaisemmin, jos maanomistajat sitä pyytävät.

Jahdin edetessä voidaan myös suorittaa kyttäysmetsästystä, lain edellyttämässä muodossa, päällikön/varapäällikön on oltava jahdissa mukana.

7.            Ampumataito

Ampumataitoa on pidettävä yllä. Jokaisen hirvijahtiin aikovan on käytävä kesän aikana vähintään kolme kertaa seuran valvotuissa harjoituksissa keskiviikkoisin tai Mynämäen alueen RHY:n kilpailuissa, ammuttava täysi sarja. Ampumasuorituksia voi suorittaa myös muualla, mutta näistä pitää pyytää kirjallinen todistus.

8.            Rikkomusseuraamukset, erimielisyysratkaisut

Hirvipäällikkö ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslain rikkomuksista viranomaisille ja yhteisluvan hakijalle.

Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen käsittelevät hirvipäälliköt yhdessä.

9.            Uudet jäsenet (koejäsenet)

Uudet jäsenet osallistuvat jahtiin ensimmäisen vuoden aseettomina, seuraavana vuonna aseellisena hirvimiehenä ilman lihaosuutta. Kolmantena vuonna voidaan hyväksyä varsinaiseksi hirvimieheksi hirvimiesten palaverissa. Aseettoman harjoittelijan on käytävä puolessa viikonvaihteen jahdeista.

10.     Nuoren koiran koulutus

Nuoren koiran (ensikertalaisen) koulutuksessa sallitaan yhden hirven kaato. Jahtiin tulee osallistua koiran ohjaajan lisäksi yksi päällikön nimeämä hirviseurueen jäsen.

Nuorten koirien koulutus loppuu koiran täyttäessä 2 vuotta.

11.     Vierasmaksut

Seuran jäsenet voivat ottaa hirvijahtiin vieraita, 50 euroa/päivä. Uroksen (alle 10 piikkiä) kaatomaksu on 200 euroa. Yli 10-piikkisen uroksen kaatomaksu on 500 euroa. Naaraasta ja vasasta ei peritä kaatomaksua.

Pää, nahka ja sisäelimet kuuluvat kaatajalle. Vierailla ei ole oikeutta lihaosuuteen.

Hyväksytty kesäkokouksessa 3.6.2019

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua