rhy.fi
Hirvijahti

Hirvijahti 2023:

Hirvipäällikkö 2023: 
Risto Kankare, p.050 0715035

Metsästys alkaa lauantaina 14.10.2023


HIRVIMAKSUT 2023 , maksettava lokakuun aikana
80 €/koko osuus
50 € puoliosuus

Maksa  seuran tilille lokakuun aikana
 Seuran tili         IBAN FI92 5111 0640 0017 51 - laita tietoihin nimesi ja hirvimaksu 2023 - varsinkin jos maksu tulee jonkun toisen tililtä


HIRVIOHJE (aukeaa omaan ikkunaan)

Karjalan Korvenkävijät ry - Hirvenmetsästyssääntö  2023-2024

 1.            Yleistä

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja sekä metsästysseuran sääntöjä ja naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia. Kaadettavaksi anottujen lupien määrän esittää hirvipäällikkö keväällä pidettävässä lupapalaverissa yhteisluvanhakijan ja naapuriseurojen kanssa.

Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta, eli seuran jäsenillä on yhtäläiset oikeudet sekä velvollisuudet. Metsästys toteutetaan monimuotoisena eli seuruejahtina, seuruejahtina hirvikoirilla tai kyttäysjahtina. Koejäsenten hirvenmetsästysoikeudesta päättää seuran sääntöjen mukaisesti johtokunta. Seuran hirvenmetsästyssääntöön voidaan tehdä tarvittavia muutoksia talvi- tai kesäkokouksissa ja ne saatetaan hirvenmetsästäjien tietoon ennen metsästyksen alkua.

2.            Metsästysmaat

Hirvitornien pystytykseen on oltava maanomistajan lupa, vaikka maat onkin vuokrattu seuralle hirvenmetsästykseen. Jäsenten on muistettava, että maat on vuokrattu metsästysseuralle ja kaikille sen jäsenille.

3.            Kaatoluvat

Hirvien kaatoluvat, yhteisluvan alueella, pyritään käyttämään täysimääräisesti ennen vuodenvaihdetta. Jahtikaudelle 2023 - 2024 lupamäärät ovat seuraavat.

6 urosta, 4 naarasta ja 10 vasikkaa.

4.            Osallistumisoikeus

Hirvenmetsästykseen oikeutettuja ovat kaikki aikaisemmin osallistuneet ja vuosivierailijat sekä koejäsenet johtokunnan päätöksellä vuosittain.

Metsästäjä ilmoittautuu kauden alussa jahtiin joko kokonaisella tai puolikkaalla lihaosuudella tai ilman lihaosuutta. Kokonaisella lihaosuudella pitää osallistua jahtiin vähintään 3/4 ja puolikkaalla 1/2 jahtipäivistä. Metsästäjä voi osallistua hirvijahtiin myös ilman lihaosuutta.

Maksut. Kokonainen lihaosuus 80 € ja puolikas 50 €.

Hirvipäällikkö seuraa osallistumisvelvoitteen täyttymistä.

Vuosivierailijalla on oikeus aseelliseen hirvijahtiin, ilman oikeutta saaliiseen.
              Sarvet ampuja saa pitää.

Kaikkien osallistujien on suoritettava myös seuran määräämät ammunnat, joista mainitaan myöhemmin.

5.            Metsästyksen johto ja muu tehtäväjako

Hirvipäällikkö valitaan talvikokouksessa.

Metsästyksen johtaja valitsee tarvittavat varapäälliköt. Nimet julkaistaan metsästyksen aloituspäivänä. Yksi valituista varapäälliköstä johtaa koiran ohjaajia.

6.            Metsästyksen aloittaminen ja metsästyskäytännöt

Metsästys alkaa tänä vuonna 14.10.2023 klo 08:00 .

Peltohirviä voidaan ampua aikaisemmin, jos maanomistajat sitä pyytävät. (1.9.2023 alkaen)

Jahdin edetessä voidaan myös suorittaa kyttäysmetsästystä.

Päällikön tai varapäällikön on oltava jahdissa mukana.

Myytävien hirvien määrityksen tekee Seppo Kulmala.

7.            Ampumataito

Ampumataitoa on pidettävä yllä kesänaikana. Jokaisen toivotaan pitävän ampumataitonsa kunnossa - pakollisia harjoituksia 3 x 10 laukausta.

8.            Rikkomusseuraamukset, erimielisyysratkaisut

Hirvipäällikkö ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslain rikkomuksista viranomaisille ja yhteisluvan hakijalle.

Hirvipäällikön velvollisuutena on huolehtia myös säädösten edellyttämistä
ilmoitusvelvollisuuksista.

Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen käsittelevät hirvipäälliköt yhdessä.

9.           Osallistuminen ns. uutena hirvimiehenä

Uuden hirvimiehen hyväksyy hirviseurue. 1:n vuosi aseellisena ilman lihaosuutta.

10.     Nuoren koiran koulutus

Nuoren koiran (ensikertalaisen) koulutuksessa sallitaan yhden hirven kaato. Jahtiin tulee osallistua koiran ohjaajan lisäksi yksi päällikön nimeämä hirviseurueen jäsen.

Nuorten koirien koulutus loppuu koiran täyttäessä 2 vuotta.

11.     Vierasmaksut 

Seuran jäsenet voivat ottaa hirvijahtiin vieraita, 25 euroa/päivä.

Uroksen (alle 10 piikkiä) kaatomaksu on 200 euroa.

Yli 10-piikkisen tai yli, uroksen kaatomaksu on 500 euroa.

Naaraasta ja vasasta ei peritä kaatomaksua.

Pää, nahka ja sisäelimet kuuluvat kaatajalle.

Vierailla ei ole oikeutta lihaosuuteen. 


Hyväksytty kesäkokouksessa 13.8.2023

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös