rhy.fi
Hirvijahti

Hirvijahti 2021:

Hirvipäällikkö 2021: 
Seppo Kulmala p.044 2705520

Metsästys alkaa lauantaina 16.10.2021


HIRVIMAKSUT 2021 (tieto viimeistään jahdin aloituspäivänä)
xx €/koko osuus
xx € puoliosuus

Maksa  seuran tilille lokakuun aikana
 Seuran tili         IBAN FI92 5111 0640 0017 51 - laita tietoihin nimesi ja hirvimaksu 2021 - varsinkin jos maksu tulee jonkun toisen tililtä


HIRVIOHJE (aukeaa omaan ikkunaan)

Karjalan Korvenkävijät ry - Hirvenmetsästyssääntö  2021-2022

 1.            Yleistä

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja sekä metsästysseuran sääntöjä ja naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia. Kaadettavaksi anottujen lupien määrän esittää hirvipäällikkö keväällä pidettävässä lupapalaverissa yhteisluvanhakijan ja naapuriseurojen kanssa.

Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta, eli seuran jäsenillä on yhtäläiset oikeudet sekä velvollisuudet. Koejäsenten hirvenmetsästysoikeudesta päättää seuran sääntöjen mukaisesti johtokunta. Seuran hirvenmetsästyssääntöön voidaan tehdä tarvittavia muutoksia talvi- tai kesäkokouksissa ja ne saatetaan hirvenmetsästäjien tietoon ennen metsästyksen alkua.

2.            Metsästysmaat

Hirvitornien pystytykseen on oltava maanomistajan lupa, vaikka maat onkin vuokrattu seuralle hirvenmetsästykseen. Jäsenten on muistettava, että maat on vuokrattu metsästysseuralle ja kaikille sen jäsenille.

3.            Kaatoluvat

Hirvien kaatoluvat, yhteisluvan alueella, pyritään käyttämään täysimääräisesti ennen vuodenvaihdetta.

4.            Osallistumisoikeus

Hirvenmetsästykseen oikeutettuja ovat kaikki aikaisemmin osallistuneet, sekä koejäsenet johtokunnan päätöksellä vuosittain.

Metsästäjä ilmoittautuu kauden alussa jahtiin joko kokonaisella tai puolikkaalla lihaosuudella tai ilman lihaosuutta. Kokonaisella lihaosuudella pitää osallistua jahtiin vähintään 3/4 ja puolikkaalla 1/2 jahtipäivistä. Hirvipäällikkö seuraa osallistumisvelvoitteen täyttymistä, ja puuttuu tarvittaessa.

Vuosivierailijan osallistumisesta jahtiin päättää johtokunta, hirviseurueen suosituksesta.

Vuosivierailijalla on oikeus aseelliseen hirvijahtiin, ilman oikeutta saaliiseen. Sarvet ampuja saa pitää. Vuosivierailijan on suoritettava myös seuran määräämät ammunnat, joista mainitaan myöhemmin.

Pankkisiirtolaput jaetaan aloituspäivänä.

5.            Metsästyksen johto ja muu tehtäväjako

Hirvipäällikkö valitaan talvikokouksessa.

Metsästyksen johtaja valitsee tarvittavat varapäälliköt. Nimet julkaistaan metsästyksen aloituspäivänä. Yksi valituista varapäälliköstä johtaa koiramiehiä.

6.            Metsästyksen aloittaminen ja metsästyskäytännöt

Metsästys alkaa tänä vuonna 16.10. Peltohirviä voidaan ampua aikaisemmin, jos maanomistajat sitä pyytävät.

Jahdin edetessä voidaan myös suorittaa kyttäysmetsästystä, lain edellyttämässä muodossa, päällikön/varapäällikön on oltava jahdissa mukana.

7.            Ampumataito

Ampumataitoa on pidettävä yllä kesänaikana. Jokaisen toivotaan pitävän ampumataitonsa kunnossa - pakollisia harjoituksia ei tällä kaudella ole ( Korona )

8.            Rikkomusseuraamukset, erimielisyysratkaisut

Hirvipäällikkö ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslain rikkomuksista viranomaisille ja yhteisluvan hakijalle.

Hirvipäällikön velvollisuutena on huolehtia myös säädösten edellyttämistä
ilmoitusvelvollisuuksista.

Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen käsittelevät hirvipäälliköt yhdessä.

9.            Uudet harjoittelijat

Uudet harjoittelijat ovat ensimmäisenä vuotena aseettomina. Seuraavana vuotena aseellisena hirvimiehenä ilman lihaosuutta. Kolmantena vuotena voidaan hyväksyä varsinaiseksi hirvimieheksi hirvimiesten palaverissä. Vielä mainittava että aseettoman harjoittelijan käytävä puolet viikonvaihteen jahdeissa, joka määritellään
hirvimiesten palavereissa.

10.     Nuoren koiran koulutus

Nuoren koiran (ensikertalaisen) koulutuksessa sallitaan yhden hirven kaato. Jahtiin tulee osallistua koiran ohjaajan lisäksi yksi päällikön nimeämä hirviseurueen jäsen.

Nuorten koirien koulutus loppuu koiran täyttäessä 2 vuotta.Hyväksytty kesäkokouksessa 8.8.2021

11.     Vierasmaksut (vanha sääntö, tarkistetaan)

Seuran jäsenet voivat ottaa hirvijahtiin vieraita, 50 euroa/päivä. Uroksen (alle 10 piikkiä) kaatomaksu on 200 euroa. Yli 10-piikkisen uroksen kaatomaksu on 500 euroa. Naaraasta ja vasasta ei peritä kaatomaksua.

Pää, nahka ja sisäelimet kuuluvat kaatajalle. Vierailla ei ole oikeutta lihaosuuteen.

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua